» สื่อ


The Changing Situation of Child Prostitution in Northern Thailand: A Study of Changwat Chiang Rai
โดย Simon Baker (pdf)
Download

Prevention Against Child Prostitution: Lessons Learned from the ECPAT/TAKSVARKKI
Prevention Project in Northern Thailand

โดย วาสนา อิ่มเอม (pdf)
Download

English Summary Study on the situation of child prostitution:Lampang proince
โดย Mr. Adul Duangdeetaweerat and the team (pdf)
Downlond

English Summary Study on the situation of child prostitution: Nan province
โดย Nan Education office in cooperation with Thai Phayap Development Association (pdf)
Download

Survey on the situation of child prostitution and Child abuse in Phrae province (presentation)
โดย Office of Provincial Education โดยการสนับสนุนของ ECPAT Foundation (pdf)
Download

เยาวชนกับภัยทางอินเตอร์เนตผลการสำรวจทางออนไลน์: เอกสารประกอบสำหรับสื่อ (pdf) Download

ปุจฉา-วิสัชนา ว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก (pdf) Download

ฺฺู่คู่มือวัยใส ป้องกันภัยทางเพศฺิิิิิิิิิิ
โดย ECPAT Foundation (pdf)
Download

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
โดย สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ และผู้สูงอายุ
(สท.) (pdf) Download

อินเตอร์เน็ตเข้าใจง่าย เรื่องกล้วยๆ สำหรับทุกคนในครอบครัว
โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืืน และศรีดา ตันทะอธิพานิช (pdf)
Download

เอกสารข้อมูลขั้นตอนการลงนามและกระบวนการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติ
เพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและท่องเที่ยว
โดย ECPAT International (pdf)
Download

คู่มือศึกษาด้วยตนเอง มาตรฐานคุ้มครองเด็กภายในองค์กร
โดย องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสหราชอาณาจักร (Save the Children UK) และ
องค์การเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล (ECPAT International)
(pdf) Download


[ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ]

[ ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ ] [ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ] [ต้องการสนับสนุนกิจกรรม]