» โครงการในความร่วมมือ


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัว ภาคเหนือ
โดย มูลนิธิ ไว เอ็ม ซี เอ (กรุงเทพฯ) สาขาพะเยา

 

ลักษณะโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการในความรับผิดชอบของมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในงานพัฒนาสังคม และ สังคมสงเคราะห์ โดยมุ่งเน้นเรื่องเด็ก เยาวชน สตรี และ ผู้ด้อยโอกาสโดยโครงการครั้งนี้มีพื้นที่เป้าหมายหลักในท้องที่ จังหวัดพะเยา และ บางส่วนในจังหวัดเชียงราย

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทางการศึกษาสำหรับเด็ก พัฒนาทักษะชีวิตให้เกิดการเรียนรู้ เรื่องสิทธิเด็ก บทบาทชายหญิง และ สิทธิชุมชน พัฒนาชุมชนโดยเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลให้เท่าทันสถานการณ์ และมีความพยายามที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

ผลจากการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิ ECPAT ในการดำเนินที่ผ่านมากว่า 7 ปี พบว่า สามารถป้องกันและลดอัตราเสี่ยงของเด็กกลุ่มเสี่ยงในการสู่กระบวนการเพศพาณิชย์ สามารถพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเป็นทางเลือก มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องบทบาทหญิง – ชาย เกิดเครือข่ายการรวมตัวขององค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ-เอกชน ซึ่งนำไปสู่การทำงานในรูปแบบของสหวิชาชีพของ “ศูนย์ประสานงานเพื่อสิทธิเด็ก จังหวัดพะเยา”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก โดยผ่านกระบวนการพัฒนาศูนย์บ้านพัก และ การทำงานร่วมกับโรงเรียนเพื่อเข้าใจในปัญหา สิทธิเด็ก และ ประเด็นเรื่องเพศ
 • ส่งเสริมเด็กเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเข้าสู่กระบวนการขายบริการทางเพศและการค้ามนุษย์
 • เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายพหุภาคีเพื่อการป้องกัน และ พิทักษ์การเอาเปรียบเด็กทางเพศตลอดจนการค้าเด็ก

กิจกรรม

 1. การพัฒนาและส่งเสริมทางการศึกษาสำหรับเด็กผ่านกระบวนการบ้านพัก และการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็ก
 2. การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก พัฒนาความรู้ และทักษะแก่แกนนำเด็กในบ้านพัก และในโรงเรียน
 3. การพัฒนาศักยภาพของครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน ในการรณรงค์ และ ป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเข้าสู่กระบวนการขายบริการทางเพศ และการค้ามนุษย์
 4. การสนับสนุนการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของเด็ก และเยาวชนใน 3 โรงเรียน
 5. การเสริมศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานเครือข่ายองค์กรรัฐ เอกชนในการป้องกันการค้ามนุษย์
 6. การเก็บรวบรวม ข่าวสารข้อมูลสถานการณ์การเอาเปรียบเด็กทางเพศ การค้าเด็ก และ หญิง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดกลุ่มเด็กที่สามารถเป็นแกนนำในการรณรงค์เผยแพร่ได้
 2. เกิดเครือข่ายพหุภาคีที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน
 3. สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในกรณีที่เด็กถูกละเมิดสิทธิ และ ถูกเอาเปรียบทางเพศ
 4. เกิดกลุ่มการเรียนรู้ในการฝึกทักษะอาชีพนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในชุมชน
 5. เกิดกลุ่มองค์กรชาวบ้านในการทำงานเฝ้าระวังและสามารถเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้

ที่อยู่โครงการ

218 หมู่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: 054-457191 
โทรสาร: 054-457190

 


Back