» โครงการในความร่วมมือ


กว่า 10 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หรือ ECPAT Foundation ได้สนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายและพะเยา เพื่อคุ้มครอง ป้องกันเด็กในภาคเหนือจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในเชิงพาณิชย์


1

ศูนย์เพื่อน้องหญิง เป็นองค์กรชุมชนท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กหรือทีมสหวิชาชีพในระดับท้องถิ่นและตำบล รวมทั้งดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานรัฐฯ และเอกชน (NGOs)อื่นๆ ในการป้องกันเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์และช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย ในปี 2540 กลุ่มแกนนำขององค์กรซึ่งในขณะนั้นเป็นเยาวชนอาสาสมัครได้เข้าร่วมการอบรมการคุ้มครองและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก หลังจากการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเหล่านี้ได้ร่วมกันก่อตั้งศูนย์เพื่อน้องหญิงขึ้นเพื่อป้องกันเด็กจากการเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศ ศูนย์เพื่อน้องหญิงดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชน  คนในชุมชนและสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ซึ่งรวมถึงอันตรายจากอินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน ศูนย์เพื่อน้องหญิงยังได้ดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน และชุมชนให้มีทักษะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเสี่ยงของเด็กต่อการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและวิธีการป้องกันตัวเองและเพื่อนจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าว

 


โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้จัดการให้ศึกษาแก่นักเรียนมากกว่า 900 คน โดยประมาณ 30% ของนักเรียนทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยจากเชื้อชาติ จีน, อาข่า, ลาหู, ม้ง, และไทยใหญ่ (ฉาน) นักเรียนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีเนื่องจากความยากจน ครอบครัวแตกแยก และการตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการที่คุณครูกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนของตนประสบอยู่ คุณครูกลุ่มนี้จึงได้รวมตัวกันทำงานเพื่อป้องกันเด็กนักเรียนในโรงเรียนและเด็ก ๆ ในชุมชนจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศรวมทั้งจากการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ เด็กนักเรียนและชุมชนได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก และสิทธิเด็ก นักเรียนที่ได้รับการอบรมฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปให้การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในชุมชนโดยนำเสนอเนื้อหาของการให้การศึกษาผ่านทางการแสดงละครเคลื่อนที่ นอกจากนี้คุณครูในโรงเรียนยังได้รับการอบรมด้านทักษะที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การให้คำปรึกษาแก่เด็ก เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ รวมทั้งเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ยังได้ดำเนินงานขยายเครือข่ายต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กไปยังโรงเรียนอื่น ๆ อีกด้วย


 


มูลนิธิวาย เอ็ม ซี เอ กรุงเทพ สาขาพะเยา (YMCA Bangkok Foundation, Phayao Branch) ดำเนินงานให้บริการด้านบ้านพักแก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเพื่อป้องกันเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านพักเป็นเด็กชาวเขาทั้งชายและหญิงที่ขาดโอกาสในการศึกษา และอยู่ในภาวะที่เสียเปรียบทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเพื่อตอบสนองต่อการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า เด็กที่อยู่ในบ้านพักได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่ การศึกษาในระบบการศึกษาภาคบังคับ การได้รับความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา รวมถึงประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ในครึ่งแรกของปี 2552 มีเด็กอาศัยอยู่ที่บ้านพักจำนวน 45 คน (เป็นเด็กหญิง 37 คน และเด็กชาย 8 คน) เด็กทุกคนที่อาศัยในบ้านพักจะเป็นสมาชิกของสภาเด็ก ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภา ซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบนี้ได้ช่วยส่งเสริมกระบวนพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวอย่างเช่น ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งเด็กจะทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณที่จัดให้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันสำหรับการอาศัยอยู่ในบ้านพักของเด็ก นอกจากนี้ในระหว่างที่พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านพัก พวกเขาได้จัดกิจกรรมให้การศึกษาแก่เพื่อนๆ ในบ้านพักและในชุมชน เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กและความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบอื่นๆ ความรู้และทักษะต่างๆ รวมทั้งทักษะในการปฎิสัมพันธ์ สื่อสารกับบุคคลอื่นที่พวกเขาได้เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในบ้านพักจะช่วยพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พวกเขาในการปกป้องตนเองและเพื่อนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ


[ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ]

[ ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ ] [ต้องการสนับสนุนกิจกรรม] [ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]