» แนะนำเว็บไซต์

 

เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ศูนย์ปฏิับัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ


เว็บไซต์หน่วยงานพัฒนาเอกชน

ECPAT International - โครงการโรงเรียนร่วมใจป้องกันภัยมืด - ศูนย์เพื่อน้องหญิง - มูลนิธิเด็ก - ADRA Thailand

มูลนิธิกระจกเงา - ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน - กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก - มูลนิธิปวีณา หงส์สกุล

หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย - มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก

กลุ่มละครมะขามป้อม - ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ - มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์


เว็บไซต์ให้ความรู้์สำหรับเด็ก

สาระน่ารู้เพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัย - เพศศึกษาและการดูแลสุขภาพ เรื่องของวัยรุ่น - คลีนิกรัก ดอท คอม

โครงการอินเตอร์เน็ตสีขาวเพื่อเยาวชน - มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย - เครือข่ายอินเทอร์เน็ตปลอดภัและสร้างสรรค์

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน - มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน - Make-it-safe - เด็กดี


[ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก ]

[ ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ ] [ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ][ต้องการสนับสนุนกิจกรรม]