» การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก


การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก

(COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN - CSEC)

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กคืออะไร
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก (COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN - CSEC) “เป็นการกระทำที่ล่วงละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรง การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก เด็กถูกปฏิบัติเยี่ยงสินค้า และวัตถุทางเพศ โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นให้กับเด็ก หรือบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นๆ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เป็นรูปแบบหนึ่งของการบังคับขู่เข็ญ การใช้ความรุนแรง การบังคับใช้แรงงาน และการปฏิบัติต่อเด็กในรูปแบบการเป็นทาสที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน”


รูปแบบของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

รูปแบบหลักๆ ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า ซี-เส็ค (COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN - CSEC) ได้แก่ การค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกอนาจารเด็ก และการค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ ส่วนรูปแบบอื่น ๆ ยังรวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในบางกรณียังรวมถึง การแต่งงานก่อนวัยอันสมควรอีกด้วย

การค้าประเวณีเด็ก (Prostitution of Children) คือ การใช้เด็กเพ่ื่อกิจกรรมทางเพศ โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินสด ให้กับเด็ก หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งความต้องการขั้นพื้นฐานเช่น อาหาร ที่พักอาศัย ความปลอดภัย หรือ ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น ผลการเรียนที่สูงขึ้น หรือเงินพิเศษสำหรับซื้อของใช้ การค้าประเวณีเด็กเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาตกลงทางธุรกิจซึ่งเด็กถูกนำไปใช้ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเพศ

สื่ื่อลามก อนาจารเด็ก (Child Pornography) หมายถึง การนำเสนอรูปภาพ สื่อวีดีโอ ที่เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศจริง ๆ หรือ กิจกรรมใดๆ ก็ตาม ที่เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศจริง ๆ หรือการเลียนแบบกิจกรรมทางเพศ หรือส่อไปในทางเพศ หรือภาพโป๊เปลือยของเด็ก สื่อลามกอนาจารเด็กจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

  • การนำเสนอภาพโป๊เปลือยของเด็ก และภาพยั่วยวนทางเพศของเด็กโดยไม่มีกิจกรรมทางเพศ
  • การนำเสนอกิจกรรมทางเพศที่เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 การค้าเด็ก (Trafficking of children) ประกอบด้วย การกระทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาคนเข้าทำงาน การขนส่งคนภายในหรือข้ามแดนประเทศ โดยอาศัยการหลอกลวง การบังคับขู่เข็ญ การใช้กำลัง การผูกมัดด้วยหนี้สินหรือไม่ก็ได้ เพราะเด็กไม่อาจสมัครใจหากทราบล่วงหน้าว่าตนถูกแสวงหาประโยชน์ หรือการฉ้อฉล เพื่อล่วงละเมิด หรือแสวงหาประโยชน์ เช่น เด็กถูกบังคับให้ค้าประเวณี แสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงาน เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และรับเป็นบุตรบุญธรรมโดยผิดกฎหมาย เด็กทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าต่างก็เปราะบางอย่างยิ่งต่อการถูกทารุณกรรมและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพราะถูกเคลื่อนย้ายออกจากครอบครัวและชุมชนที่คุ้นเคย ที่คอยปกป้องพวกเขาอยู่

การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (Child Sex Tourism) คือ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กโดยบุคคลซึ่งเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี คนกลุ่มนี้มักเดินทางจากประเทศที่ร่ำรวยไปสู่ประเทศด้อยพัฒนากว่า แต่อาจเป็นนักเดินทางภายในประเทศ หรือภูมิภาคนั้นเองก็ได้ นักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กเป็นใครก็ได้ในสังคม อาจเป็นผู้ชอบการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กโดยเฉพาะ หรือ ผู้ล่วงละเมิดเนื่องจากสถานการณ์พาไป ทำให้พวกเขาฉวยโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก เช่น การที่สามารถเข้าถึงเด็กได้ง่าย การไม่เป็นที่รู้จัก การอยู่ห่างไกลจากข้อกำหนดทางจริยธรรมและสังคม ซึ่งปกติเป็นตัวควบคุมความประพฤติ ผู้แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัททัวร์ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร สายการบินและบริษัทขนส่งอื่น ๆ ในการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

การแต่งงานก่อนวัยอันควร (Child Marriage) คือการแต่งงานของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และมีการใช้เด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับการใช้เงินสด หรือสิ่งของเป็นการตอบแทน ส่งผลให้เด็กที่แต่งงานแล้วสูญเสียการคุ้มครองที่เด็กพึงได้รับในประเทศนั้น ๆ บางครั้งเป็นการบังคับให้แต่งงาน หรือแต่งงานชั่วคราวเพื่อปกปิดการค้าประเวณีเด็ก การลักพาตัวเด็ก