» ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ


ประมวลภาพ
การอบรมมาตราฐานการปกป้องคุ้มครองเด็กภายในองค์กร

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2551

ณ ห้องประชุมดูดอยสวย รีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย