» ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ประมวลภาพค่าย "วัยใสป้องกันภัย CSEC"

วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2551

ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ตำบลป่าก๊อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย