» ประมวลภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ประมวลภาพ การอบรมมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองเด็กภายในองค์กร

วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ ์2551

ณ ลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย